martedì 20 maggio 2014

TSUKI - LUNA


 


                                                                                                                      #haiku
   Pallido volto,
   sogno baci fragili   
   e tremo, nuda.